Kiosk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

Kiosk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurasjon

Innhenting av data fra kiosk-app settes opp den globale konfigurasjonsfilen, Settings\emetra.ini. Dette er et eksempel fra Helse Vest.

 

[PROMS.Dips]

ApiKey=d90cd11de9d3401d2345e041975f09568719da6a6

BaseUrlDIPS=https://promsapi.azurewebsites.net/api

ProxyServer=proxy.ihelse.net

ProxyPort=3128

 

Utfordringer

I versjon 18.1 er det felles konfigurasjon av tjenesten som henter data fra kiosk og den som henter data fra som stammer fra PROMS-tjenesten til HEMIT.  Imidlertid har vi blitt tvunget til å flytte den ene av disse tjenestene inn i Helsenettet.  Dette gjør at det må være to sett med innstillinger, ett for kiosken og ett for Hemit-integrasjonen.

 

Randomisering

Det er lagt opp til å kunne randomisere skjemadata som lastes ned fra kiosk, slik at annenhver kvinne og annenhver mann blir havner i en kontrollgruppe.  Denne kontrollgruppen får skjult kioskdataene (i praksis skjer det ved at skjemaet) får status Arkivert.  Dette konfigureres via KioskRandomization.ini, som kan se slik ut:

 

[Kiosk.Parameters]

ProjectSize=12

[Kiosk.Status]

Enabled=1