Eksport av data, NdvEksport.exe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FastTrak Diabetes >

Eksport av data, NdvEksport.exe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generelt

Det opprettes en XML-fil for hvert arbeidssted.  Hvis brukeren som kjører eksporten har rettigheter til å bytte arbeidssted vil den automatiske uttrekksrutinene kjøre gjennom prosessen for alle arbeidssteder i databasen. Når dette er gjort pakkes filen(e) sammen til en enkelt zip-fil, der hver av XML-filene er kryptert.  Selve XML-filene slettes etter at de er lagt inn i ZIP-filen.

 

Navngivning av filer

XML-filene gis navn etter institusjon, databaseversjon og tidspunkt for opprettelsen, slik som dette:

 

Format( 'NDV-%s-v%d-%s.xml', [CenterName,DbVersion,FormatDateTime( 'yyyymmdd', Now ) ]

 

ZIP-Filen gis navn etter databasens navn, slik

 

Format( 'NDV-Export-%s.ZIP, [DbName] )

 

Filen blir lagret i samme katalog som eksportprogrammet (NdvExport.exe).  Det er standardisert på å bruke undermappen .\Export, relativt til FastTrak.exe.

 

Innhenting av oppdaterte labdata

Prosessen starter med at det hentes inn labdata for pasienter som finnes i en av protokollene (NDV, ENDO, NDV.PAS).  Dette gjøres ved hjelp av relevante "LabCollectors" som er klasser som henter data fra DIPS, Winmed eller Helse Vest IKT sine webservicer for labdata.  Se mappen .\EPR\Lab i utviklingsmiljøet for kildekode.

 

Markering av aktuelle pasienter

For hvert arbeidssted/institusjon markeres pasienter for eksport.  De som markeres for eksport er alle pasienter som noen gang har vært registrert på brukerens aktive institusjon, og hvor det er registert samtykke (siste variabel NDV_CONSENT=1).  Det tas ikke hensyn til om personnummer er registert, om dette er en testpasient eller andre forhold.  

 

Personalia

I forbindelse med feilsøking kan det hentes ut personalia for pasienter som er markert som aktuelle, og som i tillegg er registrert med personnummer.  Personalia består av lokal identifikator (løpenummer PersonId), fullt navn, kjønn og personnummer.  Normalt er ikke dette en del av eksportfilen.

 
Labdata

Uthenting av labdata utføres for alle pasienter som er markert for eksport (MarkForExport=1 i tabellen dbo.StudCase), uavhengig av studie og institusjon.  Den forutsetter derfor at de riktige pasientene allrede er markert, men den vil i tillegg kreve at pasienten har registrert et personnumer.

 

Det hentes bare ut labdata for et visst sett med prøver, se tabellen nedenfor.  De nederste prøvene hentes ikke lenger inn fra 2014.

 

LOINC®

Variabelnavn

Prøvenavn

Kommentar

Status

4548-4

HBA1c

B-HbA1c


Aktiv

14682-9

CREAT

S-Kreatinin


Aktiv

14959-1

UACR

U-Albumin/Kreatinin ratio

Denne erstatter alle måling av protein, se nederst i tabellen.

Aktiv

14647-2

CHOL

S-Totalkolesterol


Aktiv

22748-8

LDL

S-LDL-kolesterol


Aktiv

14646-4

HDL

S-HDL-kolesterol


Aktiv

14927-8

TRIG

S-Triglyserider


Aktiv

11218-5

UMALB

U-Mikroalbumin

Protein i spoturin, konsentrasjon målt med spesielt sensitiv metode.

Utgått

1754-1

UALB

U-Albumin

Albumin i spoturin, konsentrasjon bestemt med ordinær metode

Utgått

1755-8

UPROT24

dU-Protein

Protein i døgnurin

Utgått

 

Skjemadata

Data som er registert i skjemaene i FastTrak hentes ut uavhengig av hvilken kontekst (eks. NDV, GBD, ENDO) de er samlet inn i, og uavhengig av hvilket arbeidssted data ble innhentet på (i den lokale databasen).  Det betyr at også data innhentet i andre sammenhenger, som f.eks. EndoJournal vil bli tatt med.  

 

Teknisk info

Denne linken skal til enhver tid vise alle registervariable:

 

http://meta.emetra.no/CRFShowRegistryVariables.asp?RegId=1&Title=NDV