Standardroller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brukere og roller >

Standardroller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kan dette vises fra MetaData?

Generelt

Rollene er listet opp etter nivå, roller med mest rettigheter er listet opp først.

 

Systemeier

Dette svarer til standardrollen db_owner, slik den er definert i Microsoft SQL Server.  Databaseeier kan kjøre oppdateringer som endrer databasens struktur, gi tilgang og tildele roller til andre brukere i databasen.  Databaseeier er vanligvis en databasespesialist ansatt i en driftsavdeling, og har sjelden behov for andre roller. Den må ikke tildeles liberalt, den gir f.eks. mulighet til å slette hele databasen.

 

Administrator

Denne rollen gir tilgang til å oppgradere databasen, opprette brukerer og tildele roller til andre brukere.

 

Brukerstøtte

Rollen gir tillatelse til å legge til/fjerne brukere, samt tildele andre roller til brukerne.

 

Superbruker

Denne rollen skal tildeles minst én person på hvert arbeidssted.  Superbrukerens oppgave er å fungere som førstelinjesupport, f.eks. hvis en bruker mangler rettigheter til det de ønsker å gjøre.  En superbruker kan f.eks. bytte yrke for en bruker som med et uhell har valgt feil.  Superbruker skal normalt ikke tildeles oppgaver utenfor sin institusjon.  Superbruker er i kraft av sin rolle automatisk medlem av Opprette brukere, Journalansvarlig og Rollestyring.  Dette følger altså rollen, og ikke personen. Programmet DbGrants.exe (se interndokumentasjon) vil legge superbruker inn i disse rollene.

 

Avdelingsleder, Gruppeleder og Leder

Rollene brukes for personer som har et spesielt ansvar på gruppenivå og institusjonsnivå.  Disse rollen gir tilgang til å åpne gjenåpne skjema som er signert av andre, og evt. signere disse på nytt.  Gir også tilgang til visse rapporter.

 

Ambulering

Denne rollen skal tildeles alle som har behov for å bytte mellom flere institusjoner ganske hyppig, f.eks. vikarer el.l., og der det er upraktisk å la en  databaseeier (medlem av rollen db_owner) eller superbruker (medlem av rollen Superbruker) gjøre dette.  Det er viktig å ikke tildele denne rollen i utide, fordi tilgangsrettighet til pasientdata bl.a. er basert på arbeidssted.

 

Bytte yrke

Denne rollen skal tildeles alle som har behov for å skifte mellom flere yrker, f.eks. helsepersonell som samtidig er IT-ansvarlig.  Rollen er ellers lite brukt.  Den kan midlertidig tildeles noen som har registrert feil yrke ved et uhell, eller hvis det opprettes en ny yrkeskategori som passer bedre for vedkommende.

 

Forskrivningsrett

Rollen gir, i tillegg til å ordinere og skrive resepter, tillatelse til utskrift av egen resepter.

 

Journalansvarlig

Rollen gir anledning til å gjenåpne og gjøre rettelser/tilføyelser i skjema signert av andre, samt sletting og arkivering av skjema.

 

Statistikkansvarlig

Denne rollen gir rett til å kjøre QuickStat.

 

Pilotbruker

Denne rollen skal tildeles pilotbrukere som skal være med å teste programmet. Pilotbrukerne bruker ny versjon av programmet under vanlig drift, altså mot produksjonsbasen.  Antallet pilotbrukere bør være minst 10, men gjerne ca 2-5% av alle brukere av ulike profesjoner.